1.
Nawaz AH, ABRAR HUSSAIN, WANG FUJIAN, WEI LU ZHANG, JIA HUI ZHENG, JIAO ZHENG HAI, LI ZHANG. Future of Cultured Meat Production: Hopes and Hurdles. FOFJ [Internet]. 2022Aug.29 [cited 2023Dec.1];10(4). Available from: https://www.thefutureoffoodjournal.com/index.php/FOFJ/article/view/528